گرد آلومینیوم

1399/02/23
نامکارخانهقیمت واحد (ریال)
گرد آلومینیوم 6 تا 100اراک,تهران320000
گرد آلومینیوم 110 تا 500اراک،تهران340000

گرد آلومینیوم 7075 ، 6061 ، 2024 (آلیاژی)

1398/09/10
نامقیمت واحد (ریال)
گرد آلومینیوم 7075
گرد آلومینیوم 6061
گرد آلومینیوم 2024
گرد آلومینیوم 6061 (اروپایی)